Adatkezelési Tájékoztató

Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, és Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió kapcsolódó rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabály (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései alapján készült.

1.) Elérhetőségek

Huszák Nikolett, coach

Weboldal: https://www.whoelsecoaching.com/

E-mail: whoelsecoaching@gmail.com

Kapcsolattartó: Huszák Nikolett
whoelsecoaching@gmail.com

2.) Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

A GDPR 37. cikke alapján nem szükséges adatvédelmi tisztviselő kinevezése.

3.) Az adatkezeléssel érintett személyek

Azok a természetes személyek, akik honlapon a Kapcsolatfelvételi űrlapon személyes adataikat megadják.

4.) A kezelt személyes adatok köre

Név, email cím.

5.) Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a weboldalon az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvételre reagálni tudjunk e-mailben.

6.) Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés, a) pont szerinti adatkezelés).

7.) Az adatkezelés módja

Az Ön által megadott adatok email formátumban érkeznek meg hozzánk, mely adatokat egy titkosított dokumentumban tárolunk.

8.) Adatfeldolgozók igénybevétele

Ezen adatkezelésben érintett személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

9.) Az adatkezelés időtartama

Adatait addig kezeljük és tároljuk, ameddig Ön azok kezeléséhez hozzájárulását vissza nem vonja.

10.) Adattovábbítás

Személyes adatait semmilyen harmadik fél, mint adatkezelő felé nem továbbítjuk.

11.) Automatizált döntéshozatal

A 4. pont szerinti személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal nem történik.

12.) Az Ön jogai személyes adatainak kezelése vonatkozásában

A GDPR és az Info tv. előírásai szerint Önt a következő, személyes adatainak kezelését érintő jogok illetik meg:

·      a hozzájárulás visszavonása,

·      személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

·      adatok helyesbítése,

·      adatkezelés korlátozása,

·      személyes adatainak törlése,

·      tiltakozáshoz való jog,

·      hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben jogaival élni kíván, az együtt jár az Ön azonosításával, illetve, hogy Önnel szükségszerűen kapcsolatba lépünk. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (az azonosítás azonban csak olyan adatokon alapulhat, melyek a nyilvántartásunkban már szerepelnek), valamint az whoelsecoaching@gmail.come-mail fiókban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg emailben.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a rendszerből töröljük. A számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felém, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az 1. pontban megjelenített kapcsolattartótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

·      a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

·      a következő információkról tájékoztatást kapjon:

·      az adatkezelés célja,

·      az Önről kezelt személyes adattípusok,

·      információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltünk vagy közölni fogunk,

·      a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

A joggyakorlásnak célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az azonosítást követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük/módosítsuk az Önre vonatkozó pontatlan vagy megváltozott személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

·      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát; mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg ellenőrizzük személyes adatai pontosságát,

·      az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

·      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell,

·      az adatkezelés jogellenes, de Ön nem az adatok törlését, hanem azok felhasználásának korlátozását kéri.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez, elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

·      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük,

·      Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

·      Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,

·      személyes adatait jogellenesen kezeltük, és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

·      személyes adatait uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével kötelesek vagyunk megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

·      a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,

·      a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

·      jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy az Ön által megadott adatokat kérje, amit az Office rendszer valamely alkalmazásában (nevezetesen Word vagy Excel) bocsájtunk az Ön rendelkezésére.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

·      az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

·      meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

·      az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

13.) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettünk valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).